دانلود پایان نامه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعد (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری - Word وردپایان نامه ای از رشته کامپیوتر درباره بررسی کاربردی مدل های داده چند بعد (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری – ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪  post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و  زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • عنوان صفحه

فصل اول: ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪‬

 • اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی
 • ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
 • ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
 • ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 • ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی
 • ‪ Grid‬در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g
 • اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟‬
 • ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟‬
 • ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ
 • ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده
 • از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (ER)استفاده نکنید
 • ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد‬
 • ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ‬
 • ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)
 • ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن
 • ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر‬
 • معماری سرویس دهنده
 • معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم: ابزار های انبار اراکل

 • کدام ابزار
 • سازنده انبار اوراکل یا OWB
 • تنظیم سازنده انبار
 • مشتری سازنده انبار اراکل
 • اهداف و منابع داده ها
 • تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان
 • ایجاد ابعاد
 • ایجاد یک مکعب
 • تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها
 • تایید طرح
 • ایجاد طرح
 • عنوان صفحه
 • استقرار طرح
 • کاشف اراکل
 • چرا Discoverer؟
 • تنظیم محیط
 • پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer
 • گزارشات اراکل g
 • ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش
 • مثال های بیشتر از گزارش های اراکل
 • انتشار گزارش
 • خلاصه

فصل سوم: انبار داده و وب

 • بررسی بیشتر
 • اینترنت و اینترانت
 • نرم افزار اراکل برای انبار داده
 • سرور کاربردی اراکلg
 • چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟
 • پرتال AS Oracle
 • Discoverer
 • انتشار یک پورت لت
 • ایجاد گزارش استاتیک
 • خصوصی سازی اراکل
 • انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

 • چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟
 • کاربردهای OLAP
 • ROLAP و MOLAP
 • اراکل OLAP
 • معماری اراکل OLAP
 • فضاهای کاری آنالیزی
 • مدل چند بعدی
 • ایجاد فضای کاری آنالیزی
 • تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای
 • عنوان صفحه
 • دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن
 • مدیر فضای کاری آنالیزی
 • ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی
 • تجدید فضای کاری آنالیزی
 • ایجاد یک طرح تجمعی
 • فعال سازهای فضای کاری آنالیزی
 • پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی
 • DML OLAP
 • بسته DBMSAW
 • دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی
 • OLAP API و اجزاء BI
 • خلاصه

فصل پنجم: داده کاوی اراکل

 • داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g
 • روش های داده کاوی اوراکل
 • قوانین پیوستگی
 • گروهبندی
 • استخراج ویژگی
 • طبقه بندی
 • بازگشت
 • استاندارد PMML
 • فرمت داده
 • آماده سازی داده
 • استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل
 • نصب و پیکربندی
 • روند آنالیز داده کاوی
 • مثالی با استفاده از جاوا API
 • مثال استفاده از روال های PL/SQL
 • خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

 • مقدمه
 • یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟
 • ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا
 • عنوان صفحه
 • نقش بهترین تجربیات عملکردی
 • مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل g با ویژگی قابلیت دسترسی بالا
 • حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری
 • گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)
 • ذخیره سازی مطمئن
 • آشکار سازی و نمایش خط
 • مدیریت منابع
 • حفاظت در برابر فقدان داده
 • بازیابی از نقص(خطا) متوسط
 • بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back
 • بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده
 • معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل
 • حفاظت متا داده
 • مدیریت زمان برنامه ریزی شده
 • پیکربندی مجدد نمونه پویا
 • حفظ آنلاین
 • تعریف مجدد آنلاین
 • ارتقاء درجه
 • مدیریت طول عمر اطلاعات
 • خلاصه
 • ضمیمه

این پایان نامه با فرمت ورد Word | صفحه 235 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1474″]