در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

 به جز مهر به جز عشق دگر تخم  نکاریم

مولانا