دانلود پایان نامه درباره رابطه کارآفرينی با مديريت دانش سازمانی - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره رابطه کارآفرینی با مدیریت دانش سازمانی – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و کارآفرینی می باشد. مدیریت دانش واژه ای است که امروزه در ادبیات مدیریت و کسب و کار بسیار متداول شده است و کسانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند خوب می دانند در پس این واژه چه حوزه های متعددی وجود دارد که محققین مختلف مشغول به فعالیت و تحقیق بر روی آنها هستند. از جمله موضوعاتی که امروزه با مدیریت دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته خلاقیت و نوآوری سازمانی می باشد. از آنجا که مدیریت دانش ریشه در سیستم هایی نظیر خلاقیت و نوآوری دارد، تقریباً ایده جدیدی است. در این پژوهش حجم نمونه 275 نفر 146 مرد و 129 زن، برآورد گردید از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. از دو ابزار پرسشنامه، 1-پرسشنامه مدیریت دانش 2-پرسشنامه خلاقیت و نوآوری برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 85% و 82% بدست آمد. نتایج بدست آمده از پژوهش عبارتند از : ضرایب همبستگی بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری نشان داد که رابطه بین هر سه متغیر مدیریت دانش با خلاقیت مثبت و معنی دار می باشد. مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر خلاقیت و کارآفرینی دارد استفاده از فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر خلاقیت و کارآفرینی دارد اشتراک و تسهیم دانش تأثیر مثبتی بر خلاقیت و کارآفرینی دارد. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.