دانلود مقاله معرفى آثار صخره اى نويافته با كاربرى تدفينى از بويراحمد

مقاله ای پیرامون معرفی آثار صخره اى نویافته با کاربرى تدفینى از بویر احمد را برای دوستان عزیز آماده کرده ایم… استان کهگیلویه و بویراحمد در ارتفاع 1880 مترى از سطح دریا و در جنوب غرب ایران قرار دارد. نخستین بررسى باستان شــناختى در بخش شمالى اســتان کهگیلویه و بویراحمد در تیر و مرداد 1390ه.ش صورت گرفت. بویراحمد به وسیله کوه هاى صعب العبور با دره هایى عمیق V شکل محصور شده است که از دیر باز تاکنون مسیر کوچ نشینان زاگرس بوده اســت. در طول این بررسى، شش ســاختار صخره اى در نزدیکى روستاهاى خرمراه و پوله موسوم به اســتودان از دوره الیمایى یافت شــد. اطراف ناحیه مذکور، اســتقرار، معمارى صخره اى و نقش برجسته هاى متعــددى از دوره الیمایى وجود دارد. انواع معماری هاى صخره اى براى کاربری هاى گوناگونى، مانند پرستشــگاه، مسکونى، آداب تدفین و… به وجود آمده است. آثار صخره اى نویافته که این نوشتار آن را بررسى کرده، شامل شش استودان در استان کهگیلویه و بویراحمد است. بر اساس شباهت میان پلان و مجاورت آثار نویافته با آثار صخره اى دوره الیمایى، با قید احتیاط آثار صخره اى نویافته را به دوره الیمایى نسبت میدهیم. شما می توانید مقاله مربوط به معرفى آثار صخره اى نویافته با کاربرى تدفینى از بویراحمد را با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت کنید.