دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو ترجمه سپیدنام - دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو ویرایش جدید pdf

دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو در فصل اول درباره با پیش زمینه های معماری کامپیوتر مانند جبر و بول و کاربرد جبر و بول در گیت های منطقی و ایجاد مدار های ترکیبی توضیحاتی می دهد که می توان کمک بسیاری برای دانشجویان در این زمینه داشته باشد. این کتاب می تواند در درس های در « سازمان کامپیوتر » و « اجزای کامپیوتر » و «معماری کامپیوتر» رشته های برق و کامپیوتر مورد استفاده قرارگیرد. 

در فصل دوم ، اجزا و قطعات دیجیتالى که از ترکیب مدارات منطقى به وجود آمده اند ، نظیر مدارهاى مجتمع ، دیکُدرها ، مالتیپلکسرها ، کنتور باینرى ، ثبّات ها و قطعاتى که در کامپیوتر و دستگاه هاى دیجیتالى مورداستفاده قرارمى گیرند. در فصل سوم ارائه شده است ، چگونگى کار ثبّا تهاى کامپیوتر که حافظه کامپیوتر را تشکیل مى دهند، مورد بحث قرار گرفته است. یکی از کامل ترین و بهترین منابع درس معماری کامپیوتر بی شک کتاب موریس مانو است که در تمام دنیا با نام Computer System Archtecture شناخته شده است. این کتاب در ایران نیز با ترجمه دکتر قدرت سپید نام منبع اصلی اکثر دانشچویان کامپیوتر و همچنین دانشجویان پیام نور در درس معماری کامپیوتر است.

فهرست مطالب دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو

فصل1:مدارهای منطقی دیجیتال

۱.۱ کامپیوتر های دیجیتال

۱.۲ گیتهای منطقی

۱.٣ جیر بول

۱.۴ ساده سازی بانقشه

١.۵ مدارهای ترکیبی

١.۶ فلیپ فلاپها

١.٧ مدارهای ترتیبی

مسائل٣٨

فصل۲:قطعات دیجیتال

٢.١ مدارهای مجتمع

٢.٢ دیگذرها

٢.٣ مواتی پلکسرها

۴.٢ثبات ها

۵.٢شیفت رجیسترها

۶.٢شمارندههای دودویی

٢.٧ واحد حافظه

مسائل 65

فصل٣:نمایش دادهها

٣.١ انواع داده ها

٣.٢ متممها

٣.٣ نمایش ممیز شناور

۴.٣ نمایش ممیز شناور

3.5 انواع دیگر کد های دودویی

3.6 کد های آشکار سازی خطا

مسائل 92

فصل۴:انتقال ثباتَها وریزعملها

١.۴ زبان انتقال ثبات

٢.۴ انتقال ثبات

٣.۴ انتقال های گذرگاهی وحافظهای

۴.۴ ریزعمل های حسابی

۴.۵ ریزعمل های منطقی

۴.۶ ریز عمل های شیفت

٧.۴ واحد حساب، منطق وشیفت

مسائل 120

فصل۵: سازمان وطراحی یک کامپیوتر پایه

١.۵ کدهای دستورالعمل ها

٢.۵ ثبات های کامپیوتر

٣.۵ دستورالعمل های کامپیوتر

۵.۴ زمانبندی وکنترل

۵.۵ سیکل دستورالعمل

۵.۶ دستورالعملهای ارجاع به حافظه

٧.۵ ورودی_خروجی ووقفه

٨.۵ تشریح کامل کامپیوتر

٩.۵ طراحی کامپیوتر پایه

١٠.۵ طراحی مدار منطقی انباره

مسائل ١۶٨

فصل۶:برنامه نویسی کامپیوتر پایه

١.۶ مقدمه

٢.۶ زبان ماشین

٣.۶ زبان اسمبلی

۶.۴ اسمبلر

۶.۵ حلقه در برنامهنویسی

۶.۶ برنامهنویسی اعمال حسابی ومنطقی

٧.۶ زیر روالها

٨.۶ برنامهنویسی ورودی_خروجی

مسائل ٢٠٩

٧.١ حافظه کنترل

٧.٢ دنبال کردن آدرس

٧.٣ مسائل برنامه ریزی

۴.٧ طراحی واحد کنترل

مسائل ٢٣۶

فصل ٨:واحد مرکزی پردازش

٨.١ مقدمه

٨.٢ سازمان ثبات عمومی

٨.٣ سازمان پشته

۴.٨ قالب دستورالعملها

۵.٨ روشهای آدرس دهی

۶.٨ انتقال ودستکاری داده ها

٨.٧ کنترل برنامه

٨.٩ کامپیوترکمدستور RISC

مسائل ٢٩١

فصل٩:پردازش خط لوله ای وبرداری

٩.١ پردازش موازی

٩.٢ خط لوله

٩.٣ خط لوله حسابی

۴.٩ خط لوله دستورالعمل

۵.٩ خط لولهRISC

۶.٩ پردازش برداری

٩.٧ پردازشگر آرایه

مسائل ٣٢۸

فصل١٠:معماری کامپیوتر

١٠.١ مقدمه

١٠.٢ جمع وتفریق

١٠.٣ الگوریتم ضرب

۴.١٠ الگوریتم های تقسیم

۵.١٠ عملهای حسابی ممیز شناور

۶.١٠ واحدحساب دهی

١٠.٧ اعمال حساب دهی

مسائل ٣٧۴

١١.١ وسایل جانبی

١١.٢ واسطه ورودی_خروجی

١١.٣ انتقال غیر همزمان داده

۴.١١ شیوه های انتقال

۵.١١ وقفه اولویت دار

۶.١١ دستیابی مستقیم به حافظه(DMA)

١١.٧ پردازنده ورودی وخروجیIOP

١١.٨ تبادل اطلاعات سری

مسائل 441

فصل١٢: سازمان حافظه

١٢.١ سلسله مراتب حافظه

١٢.٢ حافظه اصلی

١٢.٣ حافظه کمکی

۴.١٢ تدامگیر

۵.١٢ حافظه کش

۶.١٢ حافظه مجازی

١٢.٧ سخت افزار مدیریت حافظه

مسائل ۴٨۵

فصل١٣:چند پردازنده ها

١٣.١ مشخصات چند پردازنده ها

١٣.٢ ساختارهای اتصالات متقابل

١٣.٣ داوری بین پردازنده ها

۴.١٣ ارتباط وهمگامی بین پردازندهها

۵.١٣ همبستگی حافظه کش

مسائل ۵١۴

 

قیمت 12.000
فرمت pdf
تعداد صفحات 514
نویسنده و مترجم موریس مانوجمه سپیدنام
حجم فایل 102 مگابایت

قیمت: 12.000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

[zarinpalpaiddownloads id=”2240″]