دانلود پایان نامه آناليز جريان بر روي سرريز اوجي بر اساس (CFD) - Word وردپایان نامه ای از رشته عمران درباره آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD) – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. هدف این پایان‌نامه تحقیق در مورد راهکارهای حل نیمه دقیق از یک طرف و شبیه سازی عددی در مورد رفتار جریان سیال بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار می‌باشد. همچنین مقایسه نتایج بدست آمده بر روی سرریز اوجی بر اساس CFD یکی دیگر از اهداف این پایان‌نامه می‌باشد تا درمطالعات و طرحهای آتی با اطمینان خاطر بیشتر از مدلهای (CFD) استفاده گردد. ضرورت تحقیق این پایان‌نامه گسترش استفاده از مدلهای (CFD) در داخل کشور می‌باشد بطوریکه مدلهای CFD در چند سال اخیر نقش بسزایی را در مسائل صنعتی و آکادمیک ایفا کرده است. در دو دهه قبل مسائل (CFD) به صورت آکادمیک مطرح بوده ولی در دهه اخیر در کشورهای پیشرفته رواج گستره‌ای در صنعت پیدا کرده است. برای انتخاب بهترین طرح برای بسیاری از سدها باید با صرفه ترین و دقیق‌ترین روش را برای بررسی چگونی رفتار جریان بر روی  سرریز در صورت وقوع سیل را در نظر گرفت. تا مدتی قبل استفاده از مدل فیزیکی تنها روش بررسی بوده ولی هم اکنون استفاده از روش (CFD) رواج گسترده‌ای پیدا کرده است که هزینه و زمان بررسی کردن را پایین آورده است. در این پایان‌نامه نحوه رفتار جریان بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار با استفاده از برنامه Fluent و تحت سطوح بالا برنده مورد بررسی قرار گرفته است. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • فهرست
 • چکیده

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • CFD چیست؟
 • نقش CFD در دنیای فناوری مدرن امروزی
 • اهمیت انتقال حرارت و جریان سیال
 • متدهای پیشگویی
 • امتیازات یک محاسبه تئوری
 • هزینه کم
 • اطلاعات کامل
 • توانایی شبیه سازی شرایط واقعی
 • توانایی شبیه‌سازی شرایط ایده‌آل
 • نارساییهای محاسبه تئوری
 • انتخاب متد پیشگوی
 • یک برنامه CFD چگونه کار می‌کند؟
 • توضیح سازگاری و پایداری

فصل دوم: تاریخچه

 • تاریخچه

فصل سوم: مفاهیم اساسی پایان‌نامه

 • مقدمه
 • انتخاب دبی طرح برای سرریز
 • شکل‌گیری سرریز از نوع پیوند (Ogee)
 • سرریز WES
 • طراحی هیدرولیکی سرریز WES
 • اثر ارتفاع سرریز و ارتفاع آب در سراب بر ضریب C
 • اثر شیب بدنه در سراب بر ضریب C
 • اثر ارتفاع آب و رقوم کف در پایاب بر ضریب C
 • اثر پایه‌های پل و دماغه سواحل بر ضریب دبی جریان
 • طراحی بدنه سرریز WES
 • طراحی بدنه سرریز کوتاه بدون دریچه WES در تنداب‌ها
 • کنترل‌کاویتاسیون در سرریزهای بلند

فصل چهارم: آشنایی با برنامه FluentError! Bookmark not defined

 • (روشهای حل عددی استفاده شده در مدل Fluent)Error! Bookmark not defined
 • قابلیتها و محدودیتهای نرم‌افزار فلوئنتError! Bookmark not defined
 • توانائیهای نرم‌افزار فلوئنتError! Bookmark not defined
 • قابلییتهای مدلسازی فیزیکیError! Bookmark not defined
 • الف آشفتگیError! Bookmark not defined
 • باحتراق/واکنشهای شیمیاییError! Bookmark not defined
 • تابشError! Bookmark not defined
 • جریانهای چند فازیError! Bookmark not defined
 • جریانهای فاز گسستهError! Bookmark not defined
 • گزینه‌های شرائط مرزیError! Bookmark not defined
 • توابع تعریف شونده توسط کاربرError! Bookmark not defined
 • سایر توانمندیهاError! Bookmark not defined
 • توانا ئیهای جدید نسخه‌های سری نرم‌افزار فلوئنتError! Bookmark not defined
 • محدودیتهای نرم‌افزار فلوئنتError! Bookmark not defined
 • نگاهی گذرا به چگونگی استفاده از نرم‌افزار فلوئنت
 • چگونگی شبیه‌سازی جریان به روش CFD
 • راه‌ اندازی نرم‌افزار فلوئنت
 • راه‌اندازی نرم‌افزار فلوئنت در سیستم عامل UNIX
 • راه‌اندازی نرم‌افزار فلوئنت در سیستم عامل WINDOWS
 • روشهای حل معادلات
 • گسسته‌سازی معادلاتError! Bookmark not defined
 • روش تفاضل پیشرو مرتبه اولError! Bookmark not defined
 • روش Power LawError! Bookmark not defined
 • روش پیشرو مرتبه دومError! Bookmark not defined
 • روش QUICKError! Bookmark not defined
 • شکل خطی شده معادله گسستهError! Bookmark not defined
 • پارامتر UnderRelaxationError! Bookmark not defined
 • روش حل SegregatedError! Bookmark not defined
 • گسسته‌سازی معادله ممنتمError! Bookmark not defined
 • روشهای میانیابی فشارError! Bookmark not defined
 • گسسته‌سازی معادله پیوستگیError! Bookmark not defined
 • گوپلینگ سرعتفشارError! Bookmark not defined
 • الگوریتم SIMPLEError! Bookmark not defined
 • روش SIMPLECError! Bookmark not defined
 • روش PISOError! Bookmark not defined
 • تصحیح همسایهError! Bookmark not defined
 • تصحیح تابیدگیError! Bookmark not defined
 • رفتار ویژه نیروهای وزنی قوی در جریانهای چند فازیError! Bookmark not defined
 • روش حل CoupledError! Bookmark not defined
 • فرم برداری معادلات حاکمError! Bookmark not defined
 • پیش شرطError! Bookmark not defined
 • تجزیه تفاضل شارError! Bookmark not defined
 • گام زمانی برای جریانهای پایاError! Bookmark not defined
 • روش صریحError! Bookmark not defined
 • گسسته‌سازی موقتی برای جریانهای ناپایاError! Bookmark not defined
 • گام زمانی صریحError! Bookmark not defined
 • قدم زنی دوگانهError! Bookmark not defined
 • روش چند شبکهError! Bookmark not defined
 • تقریبError! Bookmark not defined
 • اصول روش چند شبکه‌ایError! Bookmark not defined
 • انتقال اطلاعاتError! Bookmark not defined
 • چند شبکه‌ای بی‌سازمانError! Bookmark not defined
 • چرخه‌های چند شبکهError! Bookmark not defined
 • روش چند شبکه‌ای جبری (AMG)Error! Bookmark not defined
 • مدلهای تابشی و حرارتیError! Bookmark not defined
 • کاربردهای انتقال حرارت تشعشعیError! Bookmark not defined
 • تشعشع خارجیError! Bookmark not defined
 • انتخاب یک مدل تشعشعError! Bookmark not defined
 • مدل تابشی DTRMError! Bookmark not defined
 • تئوری و معادلات حاکم مدل DTRMError! Bookmark not defined
 • مسیریابی پرتوError! Bookmark not defined
 • دسته‌بندیError! Bookmark not defined
 • شرط مرزی مدل DTRM در دیواره‌هاError! Bookmark not defined
 • شرط مرزی مدل DTRM در ورودیها و خروجیهای جریانError! Bookmark not defined
 • مدل تابشی PError! Bookmark not defined
 • تئوری و معادلات مدل PError! Bookmark not defined
 • پراکندگی غیر همگنError! Bookmark not defined
 • اثرات ذره در مدل PError! Bookmark not defined
 • شرط مرزی مدلP در دیواره‌هاError! Bookmark not defined
 • شرط مرزی مدل P در ورودیها و خروجیهای جریانError! Bookmark not defined
 • مدل تابشی راسلندError! Bookmark not defined
 • تئوری و معادلات مدل راسلندError! Bookmark not defined
 • شرط مرزی راسلند در ورودیها و خروجیهای جریانError! Bookmark not defined
 • مدل تابشی D OError! Bookmark not defined
 • تئوری و معادلات مدل DOError! Bookmark not defined
 • جریانهای چندفازی
 • مدل حجم سیال(VOF)
 • تئوری مدل VOF
 • میانیابی در مرز تقابل بین فازها
 • روش تجدید ساختار هندسی
 • روش DonorAcceptor
 • روش صریح اولر
 • روش ضمنی
 • کشش سطح
 • چسبندگی دیواره
 • چگونگی استفاده از مدل VOF
 • فعال سازی مدل VOF
 • تعریف فازها
 • فعال سازی کشش سطحی و چسبندگی دیواره
 • انتخاب فرمولاسیون VOF
 • چند مثال نمونه
 • تنظیم پارامترهای شبیه‌سازی جریان ناپایا برای مدل VOF
 • وارد کردن نیروی وزن در محاسبات VOF
 • تعیین شرائط مرزی
 • تعیین شرائط اولیه کسرهای حجمی
 • استراتژیهای حل
 • پس پردازش مدل VOF
 • مدل کاویتاسیون
 • تئوری مدل کاویتاسیون
 • معادله کسر حجمی
 • محاسبه انتقال جرم بین فازها
 • چگونگی استفاده از مدل کاویتاسیون
 • فعال‌ کردن مدل کاویتاسیون
 • تعریف فازها
 • تنظیم پارامترهای مدلسازی کاویتاسیون
 • تأثیر نیروی وزن در محاسبات کاویتاسیون
 • تعیین شرائط مرزی
 • استراتژی حل
 • مدل اختلاط خطای جبری (ASM)
 • تئوری مدل اختلاط خطای جبری (ASM)
 • معادله کسر حجمی فاز ثانویه
 • چگونگی استفاده از مدل ASM
 • فعال‌ کردن مدل ASM
 • تنظیم پارامترهای مدل ASM
 • تعیین شرائط مرزی
 • تعیین شرائط اولیه کسرهای حجمی
 • استراتژی حل

فصل پنجم: سد انحرافی گرمسارError! Bookmark not defined

 • سد انحرافی گرمسار
 • مقدمه
 • مشخصات جغرافیای و عمومی سد انحراف گرمسار

فصل ششم: نتایج آنالیز جریان بر روی سرریز سد انحرافی گرمسار

 • مراحل آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار با استفاده از برنامه Fluent
 • تعریف کردن هدفهای شبیه‌سازی
 • انتخاب مدل محاسباتی
 • انتخاب مدل فیزیکی
 • مراحل انجام پروژه تحقیقات
 • تولید شکل
 • شبکه بندی در نرم‌افزارهای پیش‌پردازنده
 • انواع شبکه‌ بندی
 • شبکه‌بندی سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار
 • بررسی شبکه‌بندی مدل سرریز اوجی انحرافی گرمسار
 • تعیین شرایط مرزی برای شبکه‌بندی مدل سرریز اوجی سد انحرافی گرمسار
 • انتخاب شیوه محاسباتی و فرمول بندی حل مدل سرریز اوجی سد گرمسار در برنامه Fluent
 • تعیین خواص سیال

فصل هفتم: بحث و نتیجه‌گیری

 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • پیشنهادات
 • مراجع و منابع

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | صفحه 100 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1657″]