دانلود کتاب ریاضیات گسسته حبیب آذانچیلر با 152 صفحه  pdfدانلود کتاب ریاضیات گسسته حبیب آذانچیلر برای یک نیمسال تحصیلی نگاشته شده است به طوری که دانشجو با مفاهیم اصلی ریاضیات گسسته آشنا می شود و با ارائه 195 مثال حل شده ، تمام نکات این درس را پوشش داده است. سعی شده است که تمرین ها بدون تکرار بوده و هر یک مربوط مربوط به یکی از جزئیات درسی باشد. اکثر تمرین ها در حد متوسط بوده و مسلما دانشجو با حل آن ها مهارت لازم را برای شروع دروس بعدی از جمله نظریه گراف و نظریه متروید (Matroid theory) و یا آنالیز گسسته را کسب خواهد کرد.

در این کتاب از آوردن نمیرن ها و مثال هایی از ریاضیات ترکیبی یا نظریه گراف که بیشتر جنبه سرگرمی و حاشیه ای دارد ، خوداری شده است. برای مطالعه این کتاب فرضی بر این است خواننده با مفاهیم اساسی و اولیه مبانی ریاضیات و معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم آشنایی قبلی دارد. دانشجویانی که روش های حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم را قبلا یاد گرفته اند ، نظیر همان متد ها را در حالت گسسته برای معادلات تفاضلی به کار خواهند برد. بدیهی است که در معادلات فصل 7 درمورد جبر بول ، آشنایی قبلی با نظریه گروه ها ، یادگیری و حل تمرین های این فصل را سهل تر می کند. در نهایت با اوردن تمرین های تکمیلی دانشجو می تواند با حل آن ها توانایی خود را در درک مفاهیم این کتاب مورد ارزیابی قرار دهد.

این کتاب می تواند برای دبیران محترم که تدریس ریاضیات گسسته برای دانش آموزان رشته ریاضی را بر عهده دارند ، بسیار مفید و راه گشا باشد و همچنین به طور مستقیم مورد استفاده دانش آموزان با استعداد و علاقه مند که در مراکز استعداد های درخشان تحصیل می کنند ، قرار گیرد.

فهرست مطالب دانلود کتاب ریاضیات گسسته حبیب آذانچیلر

فهرست مطالب

فصل صفر_مقدمه

١.٠ اصل اسراری ریاضی

١.٠ اصل ضرب

١.٠ اصل جمع

١.٠ تمرین ها

فصل اول_مفاهیم اساسی از آنالیز ترکیبی ومبانی ریاضیات

١.١ تبدیل با تکرار

١.٢ تبدیل بدون تکرار

١.٣ ترکیب

۴.١ خواص ترکیب

۵.١ بسط دو جمله ای

۶.١ تمرین ها

١.٧ مرور مفاهیمی ازمیان ریاضیات(اصل استقراء ریاضی)

١.٨ ضرب کارتزین مجموعهها

١.٩ رابطه

١.١٠ تابع

١.١١ تعداد نوابع یک به یک

١.١٢ تعداد نوابع پوشا

١.١٣ انواع رابطه ها

١.١۴ ترکیب رابطه ها

١.١۵ ماتریس رابطه ها

١.١۶ گراف جهت دار یک رابطه

١.١٧ تمرین ها

فصل دوم:اصل طرد وشمول

٢.١ غربال آرانستن

٢.٢ روش محاسبه نابع واویلر

٢.٣ تعداد نامرتب قرارگرفتن”شی”

۴.٢ تمرین ها

فصل چهارم:رابطه های بازگشتی و معادله های تفاضلی

١.۴ معادلات بازگشتی ممگن خطی مرتبه دوم

٢.۴ معادلات بازگشتی ناممکن باضرائب ثابت

٣.۴ طریقه های پیداکردنجواب خصوصی برای معادلات غیر ممکن

۴.۴ روش حل روابط بازگشتی بااستفاده ازتابع مولد

۴.۵ حل دستگاه معادلات بازگشتی

۴.۶ مشتق توابع گسسته

٧.۴ خواص مشتق توابع گسسته

٨.۴ انتگرال توابع گسسته

٩.۴ خواص انتگرال توابع گسسته

١٠.۴ تمرین ها

فصل پنجم:مقدمهای بر نظریه گرافها

١.۵ خواص رابطه ها وگراف آنها

٢.۵ گراف های اویلری

٣.۵ گراف های مسطح

۵.۴ گراف های هامیلتونی

۵.۵ چند مسئله مشهور درباب گراف

۵.۶ تمرین ها

فصل ششم_گراف های درختی

١.۶ شمارش درخت ها

٢.۶ کد پروفر

٣.۶ الگوریتمپیداکردن درخت از روی کد پروفر

۶.۴ گراف های درختی ریشهدار

۶.۵ تمرین ها

فصل هفتم_جبر بول

٧.١ طریقه پیدا کردن ضابطه توابع بولی به کمک جدول مقادیر

٧.٢ توابع بولی بصورت نمایی کمین جمله

٧.٣ دریچه های منطقی توابع بول

۴.٧ مطالبی دیگر در مورد ساختار جبرهای بول

۵.٧ تمرین ها

فصل هشتم:تمرین های تکمیلی

واژهنامه

منابع

 

قیمت 8,000
فرمت pdf
نویسنده حبیب آذانچیلر
تعداد صفحات 152 صفحه
حجم فایل 23 مگابایت

 

قیمت: 8000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

[zarinpalpaiddownloads id=”2246″]