پرداخت شما با ناموفقیت صورت پذیرفت و در صورت کسر مبلغ از حساب شما ، مجدد به حساب شما برگشت خواهد خورد.