آزمودم! مرگ مــن در زنـــدگی است

چون رهی زین زندگی، پایندگیست