دانلود مقاله شبکه های موردی و شبکه های حسگر بی سیم - PDFتحقیق مقاله و پایان نامه ای از رشته کامپیوتر درباره شبکه های موردی و شبکه های حسگر بی سیم و مسیریابی در آنها را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. در این پروژه در مورد شبکه های موردی manet و شبکه های حسگر بی سیم تحقیق به عمل رسیده است.ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ از ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد ﮔﺮه ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. اﻣﻨﻴﺖ درﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی از وﺿﻌﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻳﺮا دراﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻴﻢ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎدﮔﻲ ﺷﻨﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل، اﻣﻜﺎن ﺟﻌﻞ ﻫﻮﻳﺖ اﻓﺮاد،‫‫ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدن و ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻠﻴﺪ رﻣﺰﻧﮕﺎری و ﻏﻴﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی، اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﻣﻦ در اﻳﻦ شبکه ها اﺳﺖ. شما هم اکنون می توانید این تحقیق مقاله و پایان نامه را بصورت فایل پی دی اف با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این مقاله پایانی به شرح زیر میباشد :

 • معرفی شبکه های موردی
 • آشنایی با شبکه های بی سیم مبتنی بر بلوتوث
 • شبکه های ad hoc
 • ایجاد شبکه به کمک بلوتوث
 • چگونگی شبکه کردن ابزارهای مجهز به بلوتوث
 • نتیجه گیری

فصل دوم : ساختار شبکه های MANET

 • ساختار شبکه های MANET
 • خصوصیات MANET
 • معایب MANET
 • نتیجه گیری

فصل سوم : شبکه های بی سیم ادهاک

 • معرفی شبکه‌های بی‌سیم ادهاک
 • انواع شبکه‌های ادهاک
 • شبکه های حسگر هوشمند
 • شبکه های موبایل ادهاک
 • مزایای شبکه های ادهاک
 • محدودیت‌های شبکه‌ ادهاک
 • چالش‌های امنیتی در شبکه ادهاک
 • کاربردهای شبکه ادهاک
 • sensor webs
 • خصوصیات شبکه‌های ادهاک
 • فقدان زیر ساخت
 • استفاده از لینک بی سیم
 • جند پرشی بودن
 • خود مختاری نودها در تغییر مکان
 • امنیت در شبکه‌های بی سیم
 • مقایسه شبکه های بی سیم و سیمی از لحاظ امنیتی
 • آسیب پذیری شبکه های ادهاک
 • حملات علیه شبکه های ادهاک
 • روش های امنیتی در شبکه‌های بی سیم
 • wep
 • ssid
 • mac
 • انواع شبکه‌های موردی بی‌سیم
 • نتیجه گیری

فصل چهارم: شبکه های موبایل Ad hoc

 • شبکه های موبایل Ad hoc
 • شبکه های موبایل نسل یک شبکه های AMPS
 • شبکه های موبایل نسل دو شبکه های GSM و EDGE
 • نسل کنونی شبکه های مخابرات سیار سلولی
 • مقایسه فنی شبکه های تلفن همراه(نسل سوم و چهارم)
 • نتیجه گیری
 • بخش دوم : شبکه های حسگر بی سیم

فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم

 • مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم
 • معماری شبکه های حسگرهای بی سیم
 • شبکه ستاره ای
 • شبکه توری mesh network
 • zig bee
 • نتیجه گیری

فصل دوم : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم

 • نظارت بر سازه های هوشمند
 • اتوماسیون صنعتی
 • پیشرفتهای آینده
 • معماری شبکه حسگر بی سیم
 • نظارت بر محیط
 • مشخصه های شبکه حسگر بی سیم
 • استانداردهای شبکه حسگر بی سیم
 • خصوصیات شبکه حسگر بی سیم
 • کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
 • ویژگی‌های عمومی شبکه حسگر بی سیم
 • چالش های شبکه حسگر بی سیم
 • مزایای شبکه حسگر بی سیم
 • معرفی شبکه‌های بی‌¬¬سیم(WIFI)
 • نتیجه گیری
 • بخش سوم:مسیر یابی

فصل اول:مسیر یابی شبکه های ادهاک

 • پروتکل‌های مسیریابی
 • table driven protocols
 • on demand protocols
 • hybird protocols
 • پروتکل‌های روش اول مسیر یابی
 • DSDV
 • WRP
 • CSGR
 • STAR
 • پروتکل‌های روش دوم مسیر یابی
 • SSR
 • DSR
 • TORA
 • AODV
 • RDMAR
 • نتیجه گیری

فصل دوم:مسیر یابی شبکه های حسگر

 • محدودیت‌های سخت‌افزاری یک گره حسگر
 • روش‌های مسیریابی در شبکه‌های حسگر
 • روش سیل آسا
 • روش شایعه پراکنی
 • روش SPIN
 • روش انتشار هدایت شده
 • نتیجه گیری
 • نتیجه گیری

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”921″]