زیر فلک اطلس هشیار نماند کس
زیرا که ز بیش و پس می‌های تو می‌آید
مولانای رومی